Management

Sh.Khalil Ibrahim Mohamed Al Hinai

CHAIRMAN

Sh.Ashraf Ibrahim
Mohamed Al Hinai

Managing Director

Sh.Khalid Ibrahim
Mohamed Al Hinai

Managing Director

Sh.Abdul Karim Ibrahim
Mohamed Al Hinai

Managing Director

Zakaria Al Kindi

C E O

× Live Chat